«صدها هزار شهید در راه این نظام در طول این چهل سال به قربانگاه رفتهاند»(29/11/96) و همین هم عامل بقای این انقلاب شده است.

فروردین ماه سال ۸۵ که رهبر انقلاب در ایام عید نوروز برای بازدید از مناطق جنگی به دهلاویه سفر کرده بودند، در جمع راهیان نور چنین فرمودند: «در همینجا بود که من دلهایی لبریز از عشق و وفا به خاندان پیامبر خدا صلیاللَّهعلیهوالهوسلّم و سرشار از وفاداری به میهن اسلامی را میدیدم، که از جوانان خود پارههایی آهن، و از مردانشان دژهایی تسخیرناپذیر برای دفاع از مرزهای میهن ساخته بودند.» (5/1/85)

 

محکمتر از فولاد

"محکمتر از فولاد"، شاید باورش و امکان وجودیاش سخت باشد، اما امام صادق علیهالسلام، "مؤمن" را محکمتر از فولاد  توصیف میکند: "انّ المؤمنَ أشدُّ مِن زُبَرِ الحدیدِ": "مؤمن محکمتر از فولاد است"، چرا؟ برای اینکه "إنّ زُبرَ الحدیدِ إذا دَخلَ النّار تَغیّرَ، و إنّ المؤمنَ لو قُتِلَ ثُمّ نُشِرَ ثُمّ قُتِلَ لم یَتغیّرْ قلبُهُ": "چون آهن اگر داخل آتش بیفتد تغییر پیدا میکند، اما مؤمن اگر کشته شود، و باز زنده شود، و باز کشته شود، هرگز تغییری در قلبش پدید نمیآید. " در روایت دیگری از ایشان در وصف یاران امام زمان نیز مجددا چنین آمده است: "هنگامی که پرچم مهدی علیهالسلام به اهتزاز درآید مؤمنی نخواهد بود مگر آنکه قلبش از پارههای فولاد محکمتر شود و نیروی چهل مرد به وی عطا گردد."


 


نیرو محرکهی اصلی انقلاب اسلامـــی

انقلاب اسلامی سال ۵۷ آغاز شد نه تمام. «بعضی خیال میکنند انقلاب فقط سال ۵۷ بود و تمام شد؛ این خطا است. انقلاب در سال ۵۷ شروع شد، نه اینکه تمام شد؛ آغاز تغییر، آغاز حرکت اصلاحی در جامعه در سال ۵۷ اتّفاق افتاد... بتدریج این حرکت باید عمیقتر، وسیعتر، گستردهتر، خردمندانهتر ادامه پیدا کند، نه اینکه متوقّف بشود.» (29/11/96) پس اگر قرار است این انقلاب همچنان حرکت کند و حرکتش هم عمیقتر و وسیعتر و گستردهتر شود - که شده است -، نیازمند "نیروی محرکهای" است، و نیروی محرکهی این انقلاب هم "زبر الحدید"هایی از نسل حدادیاناند. نسلی که رهبر انقلاب در وصف آنان میفرمایند: «شماها نسل سوّمید؛ اوّلاً جوان این نسل، جوان نسل سوّم، از جوان نسل اوّل امیدبخشتر است درصورتیکه بتواند ایمانش را حفظ کند. جوان نسل اوّل، کسانی بودند که از روی احساسات، از روی هیجان [کار کردند]؛ احساسات بود، احساسات خوبی هم بود و همان احساسات کار کرد، یعنی یک نظام کهن را سرنگون کرد و اسلام را رو آورد؛ این را ما کوچک نمیگیریم... امّا زیرساختش محکم نبود... امّا آن [جوانی] که دنبال وظیفه میرود، میفهمد چهکار دارد میکند. یک نمونهاش همین حججی است و صدها نمونه، بلکه هزارها نمونه از این قبیل وجود دارد. لذا من به جوان امروز درصورتیکه انگیزه و ایمانش درست باشد، اعتمادم و امیدم بیشتر است تا به جوان آن روز.»(24/10/96)

 

 

 

 

 

زبر الحدید همان ارادههای پولادینی هستند که کار انقلاب را با همهی سنگلاخهایی که در مسیر راه آن هست، به پیش میبرند. امثال احمدی روشنها در عرصههای علمی و فناوری، امثال حججیها در عرصههای امنیت بیرونی و حفظ حریم مردمان کشور از گزند دشمنان، و امثال حدادیانها که با حضور "به موقع" و "به هنگام خود"، فتنههای ۷۸ و ۸۸ و ایضا آشوبهای دی و بهمن ماه ۹۶ را جمع کردند. آنها گرفتار "وضع موجود" نیستند و نه تنها "ناامید" نمیشوند بلکه برای ساخت آیندهی بهتر، دائما در تلاشاند و خود را برای آن آماده میکنند: «شما جوانان باید دائماً هشیار باشید. معارف دینی خود و معارف انقلابی خود را هر چه میتوانید تعمیق کنید. مثل پارههای پولاد؛ زبر الحدید -آنطوری که در تعبیرات حدیث و در بعضی دعاها وجود دارد - نفوذناپذیر و نفوذکننده و در مقابل دشمن برنده و با ارادهی قوی باشید.»(14/2/87) باری، زبرالحدید، ویژگی اصحاب انقلاب اسلامی، و ایضا یاران مهدی موعود است.