بخشی از وصیت نامه سردار شهید محسن وزوایی

طراحی شده به صورت پوستر

با کیفیت جهت چاپ

ابعاد a5

تولید فرهنگی بسیج دانشگاه مالک اشتر اصفهان