سردار اباذری جانشین دانشگاه امام حسین (ع) در ارتباط با عباس دانشگر می گوید...
عباس همان کارهایی که ما به آن عمل نمی‌کنیـم را انجام می‌داد و همین سبب شد به این مقام برسه. 

 عباس به چیزایی که ما بهش آلوده بودیم آلوده نبود. مراقب چشمش بود، مراقـب نفسش بود اینطـوری نبـود که هر شب نمـاز شب بخونه ولی نمـاز شب میخوند خلوت داشت سجده‌های طولانی داشت اگر این‌ها نباشه، اگه عاشق خدا نباشی خدا عاشقت نمی‌شه عباس دنیا را رها کرده بود و عاشق خدا شده بود. از اون طرف جوانی شم میکرد. جوانی حلالشم میکرد ولی حواسش بود دچار غفلت نشه.

عباس دانشگر به روایت سردار اباذری