عباس به عهدی که با خدا بسته بود وفا کرد.

عاشق حضرت آقا بود و نسبت به ایشان تعصب شدیدی داشت.

سردار اباذری - جانشین دانشگاه امام حسین (ع)

در گوشه ای از وصیت نامه اش می نویسد:

حرکت جوهره اصلی انسان است و گناه زنجیر! من سکون را دوست ندارم. عادت به سکون بلای بزرگ پیروان حق است. سکونم مرا بیچاره کرده...در این حرکت عالم به سمت معبود حقیقی، دست و پایم را اسیر خود کرده است.