سردار اباذری جانشین دانشگاه امام حسین (ع) در ارتباط با عباس دانشگر می گوید...